Odanadi 2.0

AiÀÄÄPÉAiÀÄ°è zÉÃtÂUÉ ¤ÃqÀ®Ä §AiÀĹzÀÝ°è :

F PɼÀUÉ ¤ÃrgÀĪÀ donate UÀÄArAiÀÄ£ÀÄß MwÛj, CxÀªÁ the standing order form C£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƽî.
£ÉzÀgï¯ÁåAqïì£À°è zÉÃtÂUÉ ¤ÃqÀ®Ä §AiÀĹzÀÝ°è :

£ÉÃgÀªÁV iDEAL* CAvÀðeÁ® ¸ÉêÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁªÀw¸À§ºÀÄzÀÄ.
Donation trough iDEAL

CxÀªÁ
£ÀªÀÄä ¨ÁåAQ£À SÁvÉUÉ £ÉÃgÀªÁV ªÀUÁð»¸À§ºÀÄzÀÄ
NL53 RABO 0127 9489 88 t.a.v. Stichting Odanadi NL in Oostvoorne.
To become a regular donor in the Netherlands via SEPA click here.
*The costs of a transaction via iDEAL are max. 0,55 eurocents.


CªÉÄÃjPÁzÀ°è zÉÃtÂUÉ ¤ÃqÀ®Ä §AiÀĹzÀÝ°è :

¨sÁgÀvÀzÀ°è zÉÃtÂUÉ ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀA¥ÀQð¹ :

 

¨ÁåAPï SÁvÉ ¸ÀASÉå/ IBAN: 54027454421
Swift Code/Sort Code: SBMYINBB054
¨ÁåAQ£À ««gÀ : ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ
#17, ºÉZïLf-2, PɺÉZï© PÁ¯ÉÆä
ºÀÆlUÀ½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ -570018