Odanadi 2.0

MqÀ£Ár ºÁUÀÆ ªÀiÁzÀåªÀÄ

Stanly informs the media after a rescue operation
 

MqÀ£ÁrAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ªÀiÁzÀåªÀÄ ªÀĺÀvÀÛgÀ ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄvÁÛ §A¢zÉ. ªÀiÁzÀåªÀÄUÀ¼À ¸ÀPÁ°PÀ ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆqÀ£É ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À CªÀPÁ±ÀUÀ½UÁV ¢ÃWÀðPÁ®zÀ eÁUÀÈw ºÁUÀÆ ¸ÀàAzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß MqÀ£Ár ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¥À¸Àj¸ÀÄvÁÛ §A¢zÉ. ¥ÀwæPÁ ªÀiÁzÀåªÀÄ, «zÀÄå£Áä£À ªÀiÁzÀåªÀÄ, DPÁ±ÀªÁtÂ, CAvÀðeÁ® ªÀiÁzÀåªÀÄUÀ¼À ¸ÀPÁ°PÀ ¨ÉA§®¢AzÁV MqÀ£ÁrAiÀÄ aAvÀ£É, PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É ªÀiÁvÁUÀÄwÛªÉ. MqÀ£ÁrAiÀÄ DAzÉÆî£ÀUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ªÀÄA¢ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ ¥Á¯ÉÆμÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀiÁzÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉÃgÀªÁV ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄwÛªÉ. CµÉÖà C®èzÉà C£ÉÃPÀ gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄÄvÀì¢ÞUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¸ÀAWÀlPÀgÀÄ, ¯ÉÃRPÀgÀÄ, PÀ¯Á«zÀgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ºÁUÀÆ J¯Áè jÃwAiÀÄ ªÀÈwÛ¥ÀgÀgÀÄ MqÀ£Àr £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR DAzÉÆî£ÀUÀ¼À°è ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¸ÀvÀvÀªÁV ¥Á¯ÉÆμÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀgÀ°è ªÀiÁzÀåªÀÄzÀ PÉÆqÀÄUÉ C¥ÁgÀ. F ¸ÀAUÀæ»vÀ zÁR¯ÉUÀ¼À ¨sÁUÀzÀ°è NzÀÄUÀgÀÄ EzÀĪÀgÉUÉ ªÀiÁzÀåªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÀlUÉÆArgÀĪÀ MqÀ£Ár ¸ÀA§A¢üvÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀÄ¢Ý ¸ÀªÀiÁZÁgÀUÀ¼À §UÉÎ PÀuÁÚr¸À§ºÀÄzÁVzÉ.

 

ಚಿತ್ರಗಳು:

 

old_english_articles  kannada_articles advocacy_campaign_articles various_articles