Odanadi 2.0

AiÉÆÃUÀ ¸ÁÖ¥ïì mÁæ¦üPï 

Yoga Stops Traffick  Yoga Stops Traffick 
ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ «gÀÄzÀÝ AiÉÆÃUÁ¸ÀPÀÛgÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀn¹, CAvÀgÁæ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è eÁUÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀÄvÁÛ, MqÀ£ÁrAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉA§®ªÀ£ÀÄß PÉÆæÃrüÃPÀj¸À®Ä MqÀ£ÁrAiÀÄ AiÉÆÃUÀ ¸ÁÖ¥ïì mÁæ¦üPï CAvÀgÁæ¶ÖÃAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥Àæwà ªÀµÀð ºÉaÑ£À DªÉÃUÀzÉÆqÀ£É MqÀ£ÁrAiÀÄ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß J¯Áè UÀrUÀ¼À£ÀÄß zÁlÄvÁÛ, PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåwÛzÉ. 2015gÀ ªÀiÁZïð£À°è £ÀqÉzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è CªÉÄÃjPÁ, KµÁå, AiÀÄÄgÉÆÃ¥ï, D¸ÉÖçðAiÀiÁ, D¦æPÁ »ÃUÉ ««zsÀ ¨sÀÆRAqÀUÀ¼À 150 AiÉÆÃUÀ PÉÃAzÀæUÀ¼À AiÉÆÃUÁ¸ÀPÀÛgÀÄ KPÀ PÁ®zÀ°è AiÉÆÃUÁZÀgÀuÉAiÀÄ°è vÉÆqÀV d£ÀeÁUÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¹zÀÝ®èzÉÃ, MqÀ£ÁrAiÀÄ gÀPÀëuÉ, ¥ÀÄ£ÀðªÀ¸Àw ºÁUÀÆ Cj«£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÁV zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÀÄ. AiÉÆÃUÀ ¸ÁÖ¥ïì mÁæ¦üPï CAvÀgÁæ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀ J¯Áè ¨ÉA§°UÀjUÉ PÀÈvÀdÕvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À¯ÉAzÉà MqÀ£ÁrAiÀÄ ¸ÁÜ¥ÀPÀzÀéAiÀÄgÁzÀAvÀºÀ ¸ÁÖöå¤è ¥ÀgÀ±ÀÄgÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ «ÃrAiÉÆà ¸ÀAzÉñÀ E°èzÉ.